ANBI informatie

 

Wettelijke publicatieplicht ANBI
De onderstaande informatie wordt door het IJF gepubliceerd in het kader van de wettelijke informatieverplichtingen voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI).


Naam

Stichting IJsselsteinFonds


Fiscaal nummer

817512068


Adres
Het vestigingsadres van het IJsselsteinFonds is: Guntersteijn 6, 3401 SN, IJsselstein.
Het contactadres van het IJsselsteinFonds is: Leeuwenburg 29, 3401 HV, IJsselstein 


Doelstelling
Het doel van het IJF is het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Het IJF bereikt haar doel door uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. De donaties worden gedaan uit de vruchten c.q. opbrengsten van het eigen vermogen van het IJF. Teneinde het IJF in staat te stellen haar doelstelling optimaal en duurzaam te kunnen nastreven, dienen deze opbrengsten een duurzaam karakter te hebben.


Hoofdlijnen van het beleidsplan

Vermogensbeleid IJF
Het IJF bereikt haar doel door uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. De donaties worden gedaan uit de vruchten c.q. opbrengsten van het eigen vermogen van het IJF. Teneinde het IJF in staat te stellen haar doelstelling optimaal en duurzaam te kunnen nastreven, dienen deze opbrengsten een duurzaam karakter te hebben. Aangezien de opbrengsten van het IJF voortvloeien uit het eigen vermogen van het IJF, vloeit uit het duurzame karakter van deze opbrengsten voort dat ook het eigen vermogen een duurzaam karakter heeft.

Het duurzame karakter van het eigen vermogen wordt als volgt verzekerd:

De Stichting heeft een kapitaal van EUR 6.902.270 (het Kapitaal).
De Stichting zal het Kapitaal in standhouden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Jaarlijks dient een zodanig bedrag aan het Kapitaal toe te worden gevoegd dat de waarde van het Kapitaal constant blijft.

Het eigen vermogen van de Stichting (het Eigen Vermogen) bestaat uit;

 1. het Kapitaal;
 2. de reserve ten behoeve van de instandhouding van de waarde van het Kapitaal (de Continuïteitsreserve);
 3. de reserve waaraan het resultaat van de Stichting per 31 december van enig boekjaar (het Resultaat) wordt gedoteerd en onttrokken (de Algemene Reserve).
 4. het bestemmingsfonds ten behoeve van grootschalige projecten ad EUR 459.000 per 1 januari 2020 (de Reserve Grote Projecten).
 5. de reserve waarin jaarlijks het bedrag wordt gedoteerd dat beschikbaar is voor donaties in enig boekjaar (de Reserve Donaties)

De Stichting kan het Eigen Vermogen beleggen onder voorwaarde dat deze belegging met beperkt risico is.

Het vreemd vermogen van de Stichting (het Vreemd Vermogen) is als volgt opgebouwd:

 1. de voorziening voor de bedragen die voorlopig zijn gedoneerd (de Voorziening Donaties)
 2. langlopende (=> 1 jaar) schulden
 3. kortlopende (< 1 jaar) schulden

Het Resultaat wordt als volgt bepaald:

 1. de waarde van de activa van de Stichting per 31 december van het betreffende boekjaar, minus:
 2. de waarde van het Vreemd Vermogen per 31 december van het betreffende boekjaar, minus:
 3. het Eigen Vermogen per 31 december van het vorig boekjaar.

Het Resultaat wordt als volgt bestemd:

 1. een toevoeging aan de Continuïteitsreserve (de Toevoeging Continuïteitsreserve), en
 2. een toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve (de Mutatie Algemene Reserve).

De Toevoeging Continuïteitsreserve vindt plaats per 31 december van ieder boekjaar en wordt als volgt berekend:
(het Kapitaal + de Continuïteitsreserve) x het percentage van de inflatie (consumentenprijsindex) over het boekjaar.

De Mutatie Algemene Reserve vindt plaats per 31 december van ieder boekjaar wordt als volgt berekend:
het Resultaat -/- de Toevoeging Continuïteitsreserve. Indien de Mutatie Algemene Reserve negatief is, is er sprake van een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Per 1 januari van ieder boekjaar [n] wordt een bedrag aan de Reserve Donaties gedoteerd (Toevoeging Reserve Donaties). De Toevoeging Reserve Donaties gaat ten laste van de Algemene Reserve. De Toevoeging Reserve Donaties wordt als volgt berekend:
(het Eigen Vermogen per 31 december van het boekjaar [n-2] -/- de Reserve Grote Projecten per 31 december van het boekjaar [n-2]) x 2%).

Na de vaststelling van de jaarrekening van het voorgaande boekjaar (n-1) wordt een additionele Toevoeging Reserve Donaties berekend. Deze berekening is als volgt:
((het Eigen Vermogen per 31 december van het boekjaar [n-1] -/- de Reserve Grote Projecten per 31 december van het boekjaar [n-1]) x 2%) -/- het bedrag van de Toevoeging Reserve Donaties.

Indien de Algemene Reserve na de additionele Toevoeging Reserve Donaties meer bedraagt dan EUR 0,- wordt de berekende additionele Toevoeging Reserve Donaties verhoogd met een bedrag gelijk aan 20% van het bedrag dat de Algemene Reserve na de Toevoeging Reserve Donaties meer bedraagt dan EUR 0,-.

Indien de Algemene Reserve na de Toevoeging Reserve Donaties minder bedraagt dan EUR 0,- wordt de berekende additionele Toevoeging Reserve Donaties verlaagd met een bedrag gelijk aan 20% van het bedrag dat de Algemene Reserve na de Toevoeging Reserve Donaties minder bedraagt dan EUR 0,-. Als daardoor het bedrag van de additionele Toevoeging Reserve Donaties negatief wordt, wordt geen additionele Toevoeging Reserve Donaties gedaan.

Een in een boekjaar verleende Voorlopige Donatie wordt gedekt door onttrekking aan de Reserve Donaties en gedoteerd aan de Voorziening Donaties (Toevoeging Voorziening Donaties).

Indien de Reserve Donaties per 31 december van enig boekjaar meer bedraagt dan EUR 0,- wordt het positieve saldo van de Reserve Donaties per die datum toegevoegd aan de Algemene Reserve.
De Reserve Donaties bedraagt nooit minder dan € 0,-.

Een vastgestelde Definitieve Donatie wordt gedekt door onttrekking aan de Voorziening Donaties.
Een Voorschot op een Voorlopige Donatie wordt als vordering onder Voorschotten Donaties geactiveerd.

Op basis van de stand van het Kapitaal, de Continuïteitsreserve en de Algemene Reserve wordt jaarlijks vastgesteld welk bedrag er voor Donaties beschikbaar is.

Het Kapitaal bedraagt:  EUR       6.902.270

De Continuïteitsreserve bedraagt per 1 januari:

2016                                      EUR       1.058.018
2017                                      EUR       1.161.501
2018                                      EUR       1.298.585
2019                                      EUR       1.511.807
2020

De Algemene Reserve bedraagt per 1 januari:

2016                                      EUR       130.429
2017                                      EUR       202.602
2018                                      EUR       218.124 -/
2019                                      EUR       265.783
2020

De Toevoeging Reserve Donaties bedraagt per 1 januari:

2018                                      EUR       161.000
2019                                      EUR       165.000
2020                                      EUR       159.000
2021                                      EUR       173.000

De Additionele Toevoeging Reserve Donaties bedraagt per 1 juli:

2018                                      EUR       10.000
2019                                      EUR       0
2020                                      EUR       32.000
2021


Beleggingsstatuut
Het beheer van het vermogen is uitbesteed aan twee gerenommeerde vermogensbeheerders waarvan er een zich richt op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het beleggingsbeleid is gericht op een beleggingshorizon van minimaal 5 jaar. De belegging van het vermogen geschiedt op een solide en defensieve wijze.

Criteria donaties
Het IJF heeft ten doel het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap. Het IJF zal een kapitaal in stand houden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. De doelstelling van het IJF is uitgewerkt in criteria waaraan de aanvragen voor en de besluiten tot het verlenen van financiële ondersteuning door het IJF dienen te voldoen. Deze toewijzingscriteria (de Criteria) worden hieronder geformuleerd.

 1. Personen en instellingen
  Personen en instellingen die een Donatie kunnen aanvragen (de Aanvrager) zijn:
  a. natuurlijke personen;
  b. privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging, stichting).
 2. Het stimuleren en financieel ondersteunen
  a. Het IJF bereikt haar doelstelling in beginsel door het verstrekken van financiële bijdragen (Donaties)
  b. Donaties worden in beginsel verstrekt voor investeringen in materiele zaken (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen) die nodig zijn voor het starten of voortzetten van het initiatief/de activiteit van de Aanvrager (het Object).
  c. Het IJF kan dit oogmerk ook op andere manieren stimuleren, bijvoorbeeld door het nemen van (bestuurlijke) initiatieven.
 1. Initiatieven en activiteiten
  De initiatieven en activiteiten:
  a. moeten bijdragen aan de maatschappelijke samenhang in brede zin en/of de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap;
  b. kunnen zowel bestaand als nieuw zijn;
  c. zijn geen ondernemingsactiviteiten en hebben (dus) geen winstoogmerk;
  d. vallen niet onder de wettelijke (financiële) verantwoordelijkheid van de overheid.
 1. Met als oogmerk
  a. De Aanvrager heeft onvoldoende vrije geldmiddelen beschikbaar om het Object volledig zelf te financieren (vrije geldmiddelen: geldmiddelen die niet bestemd zijn voor de normale exploitatie van de Aanvrager).
  b. De investering is nodig om het initiatief/de activiteit van de grond te laten komen, voort te zetten of te verbeteren.
  c. De Donatie is niet bestemd voor het subsidiëren dan wel financieren van initiatieven en/of activiteiten en/of Objecten van derden.
  d. De Aanvrager mag de eigendom van het Object niet overdragen aan derden of door natrekking verliezen. In dat laatste geval dient de Aanvrager ter voorkoming daarvan vooraf een opstalrecht (of indien de overheid grondeigenaar is: een verklaring van eigendom) te hebben verkregen;
  e. Indien de Aanvrager het Object in het kader van haar initiatief/activiteit ter beschikking stelt aan derden (natuurlijke- of rechtspersonen) ten behoeve van het initiatief/de activiteit van die derden, dient de Aanvrager een vereniging te zijn waarvan deze derden lid zijn.
 2. De maatschappelijke samenhang in brede zin
  a. Onder maatschappelijke samenhang in brede zin wordt verstaan:
  de betrokkenheid van de inwoners van IJsselstein met de IJsselsteinse samenleving en met elkaar;
  b. De Aanvrager moet aannemelijk maken dat de maatschappelijke samenhang door het initiatief/de activiteit en het Object wordt behouden of verbeterd.
 3. En/of de omgevingskwaliteit
  a. Onder omgevingskwaliteit wordt verstaan:
  – de aankleding/inrichting van de openbare ruimte;
  en/of
  – natuur- of cultuurhistorische waarden.
  b. De Aanvrager moet aannemelijk maken dat de omgevingskwaliteit door het initiatief/de activiteit en het Object wordt behouden of verbeterd.
 1. Van de IJsselsteinse gemeenschap
  Het initiatief/de activiteit en het Object is gericht op en komt (grotendeels) ten goede aan de IJsselsteinse samenleving c.q. de inwoners van IJsselstein.
 2. Het structureel versterken van
  Indien een Donatie wordt aangevraagd voor iets anders dan een Object, moet de Aanvrager ook aannemelijk maken dat de Donatie ertoe leidt dat de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit structureel wordt behouden of verbeterd.

Besluitvorming
Indien het bestuur van het IJF, gehoord het advies van de Raad van Advies van het IJF, van oordeel is dat aan de Criteria is voldaan, kan het bestuur van het IJF de aanvraag honoreren. Het bestuur van het IJF is daartoe echter niet verplicht. Met andere woorden: de Aanvrager heeft nimmer recht op toekenning van een Donatie. Zo kan het bestuur van het IJF ook een lager Donatie-bedrag toekennen dan is aangevraagd. Ook kan het bestuur van het IJF om haar moverende redenen een aanvraag afwijzen, bijvoorbeeld omdat er al eerder een Donatie aan de Aanvrager is toegekend.

Functie van de bestuurders
Artikel 3 van de Statuten:
Het Bestuur van de stichting bestaat uit een door het Bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie Bestuurders. Van de Bestuurders dienen ten minste drie in IJsselstein woonachtig te zijn dan wel in economisch opzicht aan IJsselstein te zijn gebonden.
De Bestuurders worden benoemd en geschorst door het Bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden.
Het Bestuur kan besluiten tot het uitkeren van een onkostenvergoeding, mits deze niet bovenmatig is.

Artikel 4 van de Statuten:
Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het Bestuur beslist onder meer jaarlijks over de bestemming van de opbrengsten van het kapitaal.
Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde Bestuurders.
Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde Bestuurders.
Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 5 van de Statuten:
De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten en het jaarverslag, die via de geëigende kanalen worden gepubliceerd.
Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de Bestuurders daartoe de oproeping doet.
De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is door de vice-voorzitter. Is ook deze afwezig, dan voorzien de aanwezige Bestuurders in de leiding van de vergadering.
De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde Bestuurders en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.

Artikel 6 van de Statuten:
Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een Bestuurder kan zich in een vergadering door een andere Bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één andere Bestuurder als gevolmachtigde optreden.
Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. Is ook in deze tweede vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een derde vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vier en niet later dan vijf weken na de tweede vergadering. In deze derde vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de derde vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.
Zolang in een vergadering alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
Het Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden Bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer Bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 7 van de Statuten:
Een Bestuurder defungeert:
door zijn overlijden of indien de Bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
door zijn aftreden;
door ontslag door de gezamenlijke overige Bestuurders;
door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8 van de Statuten:
Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders.
Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer Bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuurssamenstelling
Nico van Dam: voorzitter
Michel Versteeg: secretaris/vice voorzitter
Han Kusters: penningmeester
Ronald Drolsbach: vice-penningmeester
Conraad Meijer: vice-secretaris

Beloningsbeleid
Artikel 3 lid 5 van de Statuten:
Het Bestuur kan besluiten tot het uitkeren van een onkostenvergoeding, mits deze niet bovenmatig is.
Artikel 9 Huishoudelijk reglement IJF:
a. Op grond van het bepaalde in artikel 3 lid 5 van de Statuten heeft een lid van het Bestuur recht op een maandelijkse onkostenvergoeding, welke nader door het Bestuur wordt vastgesteld.
b. De onkostenvergoeding wordt iedere maand uitbetaald.

Jaarverslag 2019

Doel
De stichting zal een kapitaal in stand houden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Het in stand te houden kapitaal dient gelijk te zijn aan het totale nominale bedrag dat de stichting heeft ontvangen van de Stichting CAI-IJsselstein. De stichting zal het kapitaal kunnen beleggen onder voorwaarde dat deze belegging met beperkt risico is. Jaarlijks dient een zodanig bedrag aan het kapitaal toe te worden gevoegd dat de waarde van het kapitaal constant blijft.

Indien de beleggingsresultaten negatief zouden zijn, waardoor de jaarlijkse toevoeging geheel of gedeeltelijk onmogelijk blijkt of zelfs het in stand te houden kapitaal afneemt, zal de stichting zich inspannen om in de daarop volgende jaren aan het kapitaal toe te voegen een zodanig bedrag dat het oorspronkelijke kapitaal wordt hersteld dan wel aan het kapitaal toe te voegen het deel dat in enig voorafgaand jaar bij gebrek aan opbrengsten niet aan het kapitaal kon worden toegevoegd.

Organisatie
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur beslist onder meer jaarlijks over de bestemming van de opbrengsten van het kapitaal.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Sinds het ontstaan van de Stichting worden de noodzakelijke administratieve handelingen altijd door twee bestuursleden uitgevoerd. In principe worden betalingen verricht door de penningmeester in combinatie met de vice-penningmeester en bij ziekte kan een van de rollen worden ingevuld door de secretaris of de voorzitter.

De samenstelling van de jaarrekening wordt gedaan door Van Ree Accountants uit Nieuwegein.

De stichting kent naast een bestuur ook een Raad van Advies (RvA). Deze RvA adviseert het Bestuur over de binnengekomen en in behandeling genomen donatieaanvragen. Aan de hand van de door de RvA uitgebrachte adviezen neemt het Bestuur de uiteindelijke beslissing over het al of niet toekennen van een donatie. Zowel de RvA als het Bestuur toetsen de aanvragen aan de door het Bestuur opgestelde criteria die hun oorsprong vinden in de statuten van de stichting. Eén of meerdere malen per jaar wordt er een gezamenlijke vergadering van Bestuur en RvA belegd.

Per 1 januari 2021 bestaat de raad uit 4 leden:

• De heer R. Bloemheuvel (voorzitter)
• De heer D. Dam
• Mevr. D. Groesz
• Mevr. S. van Dijk

Financiën

Reserve IJF grote projecten
Bij de overdracht van haar gelden aan de Stichting IJsselsteinFonds heeft de Stichting CAI IJsselstein met de Stichting IJsselsteinFonds voor een bedrag van € 1.100.000,= bijzondere afspraken gemaakt, namelijk;

1. Een bedrag groot€ 100.000,- kan door de Stichting IJsselsteinFonds in het kader van de viering van het 700-jarig bestaan van IJsselstein beschikbaar worden gesteld aan uit de bevolking voortkomende aanvragen voor allerlei projecten in dat kader.
2. Een bedrag groot€ 1.000.000,- kan door de Stichting IJsselsteinFonds na instemming van de oud-leden van het laatste voormalige bestuur van de Stichting CAI IJsselstein worden besteed aan één of meerdere grootschalige projecten die de gehele IJsselsteinse bevolking ten goede komen.

Ad. 1
Door de IJsselsteinse bevolking is destijds een groot aantal verzoeken voor een donatie ingediend. Het was dan ook niet moeilijk om het ter beschikking staande bedrag te benutten, waardoor het Roest Crollius Fonds vele multiculturele, sportieve en andere initiatieven heeft kunnen honoreren.

Ad. 2
Op 22 april 2010 heeft HKH Prinses Margriet de feeërieke verlichting van de historische gebouwen in de binnenstad van IJsselstein ontstoken. Deze verlichting is door het Roest Crollius Fonds aangeboden aan de IJsselsteinse bevolking, waardoor het 700-jarig bestaan van IJsselstein is opgeluisterd met een voorziening die tot in lengte van dagen de binnenstad zal sieren. De met deze verlichting gemoeide kosten bedroegen € 330.000,=

Het in IJsselstein gevestigde Hospice was in 2011 dringend toe aan een verbouwing/uitbreiding en herinrichting. Het Roest Crollius Fonds heeft destijds een bedrag van € 115.000,= beschikbaar kunnen stellen.

In 2013 heeft het Roest Crollius Fonds de Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen een donatie beschikbaar gesteld van € 96.000 voor de realisatie van een unieke speeltuin op het historische Kloosterplantsoen.

Eén en ander betekent dat van de eerdergenoemde € 1.000.000,- op dit moment nog een bedrag van € 459.000,- resteert.

Jaarlijkse donatieruimte

Het Roest Crollius Fonds maakt gebruik van een gestructureerde systematiek om het jaarlijks voor donaties beschikbare bedrag vast te stellen. Een gestructureerde systematiek die recht doet aan hetgeen daarover in haar statuten is opgenomen, namelijk “om het beginkapitaal zoveel mogelijk in stand te houden“.

Voor het boekjaar 2019 heeft het Bestuur een voor donaties beschikbaar bedrag ad. € 84.098,90 kunnen vaststellen.

Fiscaliteiten

De Stichting Roest Crollius Fonds is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is derhalve geen belasting verschuldigd over haar inkomsten en mag belastingvrij legaten en erfenissen ontvangen.

De belastingdienst is een landelijk onderzoek gestart om te toetsen of instellingen terecht als ANBI zijn aangemerkt en of deze status bij instellingen kan worden voortgezet. Het IJF is in 2016 steekproefsgewijs gekozen om mee te doen. Er heeft een gesprek plaatsgevonden en er is een boekenonderzoek gedaan. Het volgende is beoordeeld:

 • De feitelijke activiteiten en werkzaamheden
 • De statuten
 • De website
 • De jaarstukken en jaarverslagen van de afgelopen twee jaren
 • Beleidsplan
 • Notulen van bestuursvergaderingen
 • Het controledossier van de accountant
 • Diverse administratieve vastleggingen.

Gebleken is dat het IJF voldoet aan de voorwaarden en terecht als ANBI is aangemerkt.

Bekijk het ANBI rapport

IJF Verrassing

In 2016 werd het 10-jarig bestaan van het Roest Crollius Fonds gevierd met een zeer succesvolle jubileumactie.

Het IJF wilde de bewoners van IJsselstein laten ervaren hoe leuk het is om andere mensen blij te maken met een donatie. Daarom stelde het IJF in 2016 iedere maand € 1.000 ter beschikking om aan IJsselsteinse organisaties (verenigingen, stichtingen, scholen, groepen, initiatieven) te schenken. De aanvrager mocht daarbij de door het IJF toegekende donatie zelf aan de ontvanger overhandigen.
Het geld was bedoeld als bijdrage voor de aanschaf van een gebruiksgoed. Iets dat wellicht al een tijdje op het wensenlijstje van een organisatie stond, of waarvoor men aan het sparen was en waarbij dit bedrag het laatste zetje was om tot aankoop over te gaan. De criteria zijn minder stringent als die van de reguliere donatieaanvragen en de Raad van Advies heeft hierin enige vrije beleidsruimte.

Deze jubileumactie was op allerlei dimensies zo succesvol dat het bestuur besloten heeft deze activiteit te continueren. De maandelijkse uitkering heet sindsdien de IJF Verrassing. In het kader van het 12,5-jarige jubileum van het IJsselsteinFonds werd het maandelijkse bedrag van de IJF Verrassing in 2019 €1.250,-.

Bij de deelname aan de verenigingsmarkt 2019 heeft het IJF extra aandacht besteed aan de IJF Verrassing, Dit was erg succesvol en heeft voor een hoop extra aanvragen voor de IJF Verrassing gezorgd.

 Verleende donaties

In het verslagjaar 2019 heeft de Stichting Roest Crollius Fonds de volgende nieuwe voorlopige donaties kunnen toekennen:

Reguliere donaties:

 • Minder Verpakkingen Broodnodig € 180
 • Wijktuin Achterveld/Grienvliet € 1.000
 • Tafeldames € 1.250
 • Historische Kring € 12.820
 • Korfbalvereniging  € 1.500
 • IJFC Kantine € 20.000
 • Tamboer  € 1.000
 • Schaakvereniging ’t Kasteel € 6.700
 • De Boer/Parochie Nicolaas  € 1.250

Donaties in het kader van de IJF Verrassing:

 • KVIJ De IJsselstreek € 1.250
 • Tafeltennisvereniging ONI  € 1.250
 • Zenderexpress € 1.250
 • COV € 1.250
 • Shot’73 € 1.250
 • Oranjevereniging € 1.250
 • IJFC tenues walking football € 1.250
 • CFA – verenigingsmarkt € 200
 • Shot’73- verenigingsmarkt € 30
 • Vrijwilligerscentrale – verenigingsmarkt € 50
 • Dansja – verenigingsmarkt € 130
 • Fit20 – verenigingsmarkt € 30
 • Vrouwe IJsselstein – verenigingsmarkt € 50
 • EF ELF – verenigingsmarkt € 30
 • Speeltuin Kloosterplantsoen – verenigingsmarkt € 60
 • Kwibus – verenigingsmarkt € 200
 • Enjoy Cleaning Up € 1.250
 • Dementievriendelijk IJsselstein € 1.250
 • Stichting Orgelconcerten € 1.250

Totaal: € 58.980

In het verslagjaar 2019 heeft de Stichting Roest Crollius Fonds de volgende (merendeels reeds eerder toegekende) voorlopige donaties kunnen omzetten in een definitieve donatie:

 • HCIJ (2017-27) € 37.500
 • Ritmische Gymnastiek Vereniging Vogel (2017-32) € 1.000
 • Vives (2018-17) € 1.000
 • Vrienden van de Touwladder (2018-16) € 7.500
 • Stichting Trinamiek (2018-18) € 5.000
 • Ysselvaert (2018-22) € 22.100
 • Amicitia (2018-24) € 7.000
 • Excelsior (2018-38) € 1.000
 • Dierenambulance (2018-29) € 1.000
 • Nico Steenbeek scouting (2018-37) € 864,50
 • De Centrale (2018-10) € 1.000
 • Ewoud (2018-07) € 1.000
 • OBS de Trekvogel (2018-12) € 1.000
 • KVIJ De IJsselstreek (2018-41) € 1.250
 • Tafeltennisvereniging ONI (2018-43) € 1.250
 • Minder Verpakkingen Broodnodig (2018-34) € 180
 • Zenderexpress (2018-25) € 1.250
 • Wijktuin Achterveld/Grienvliet (2019-01) € 1.000
 • COV (2019-08) € 1.250
 • Shot’73 (2018-40)  € 1.250
 • Tafeldames (2019-04) € 1.250
 • IJFC tenues walking football (2018-36) € 1.250
 • Enjoy Cleaning Up (2019-06) € 1.250
 • CFA – verenigingsmarkt (2019-19)  € 200
 • Shot’73- verenigingsmarkt (2019-20) € 30
 • Vrijwilligerscentrale – verenigingsmarkt (2019-21) € 50
 • Dansja – verenigingsmarkt (2019-22) € 130
 • Fit20 – verenigingsmarkt (2019-23) € 30
 • Vrouwe IJsselstein – verenigingsmarkt (2019-24) € 50
 • EF ELF – verenigingsmarkt (2019-25) € 30
 • Speeltuin Kloosterplantsoen – verenigingsmarkt (2019-26) € 60
 • Kwibus – verenigingsmarkt (2019-27) € 200

Totaal  € 98.924,50

Sinds haar oprichting heeft de Stichting Roest Crollius Fonds tot eind december 2019 voor €1.468.595,00 aan definitieve donaties toegekend.


Beleggings- c.q. financieel beleid

In 2014 en 2015 heeft het Bestuur zich wederom gebogen over het gevoerde beleid t.w. beleggen met een laag risicoprofiel en het kapitaal voor 50% beleggen en voor 50% liquide houden. In overleg met de Triodosbank is een uitvoerige analyse gemaakt en feitelijk is vastgesteld dat met het huidige zeer defensieve beleid, de doelstellingen van het IJF nauwelijks te bereiken zijn, namelijk én het kapitaal in stand houden én voldoende opbrengsten genereren zodat er jaarlijks donaties kunnen worden toegekend.
Na ampel beraad is besloten het liquide deel te verkleinen en het te beleggen deel te vergroten, met de stringente voorwaarde dat, over het totale vermogen gemeten, er bij het IJF nog steeds sprake is van een defensief beleid.
Het bestuur heeft het beleggingsstatuut daarop aangepast en de feitelijke veranderingen in de samenstelling van de portefeuille zijn in 2015 uitgevoerd. In 2018 is ook stilgestaan bij dit onderwerp, maar hebben geen wijzigingen in het beleid plaatsgevonden.
Eén of twee keer per jaar is er een bijeenkomst met de Triodosbank om de resultaten te bespreken van het gevoerde beleggingsbeleid. Iedere keer opnieuw zijn we benieuwd hoe die resultaten hadden kunnen zijn als we met een andere vermogensbeheerder in zee waren gegaan. In 2019 is daarom besloten om met ingang van 1 januari 2020 het belegde vermogen  te verdelen onder twee vermogensbeheerders. Op die manier krijgt het IJF vergelijkingsmateriaal en kunnen de verschillende beleggingssystematieken naast elkaar worden gezet. Deze wijziging heeft geen gevolgen voor het totaal belegde vermogen en past derhalve binnen de kaders van het beleggingsstatuut.

Vooruitblik 2020

Het bestuur zal continu acties blijven ondernemen om het fonds nog beter op de kaart zetten, met name publicitair, zodat de bevolking van IJsselstein de weg naar het fonds nog beter weet te vinden. Zo heeft het IJF een eigen Facebook pagina, zullen op strategische plaatsen flyers van het IJF beschikbaar komen om uit te leggen wat het fonds voor hen kan betekenen, zullen de IJsselsteinse verenigingen en stichtingen wederom pro-actief aangeschreven worden, er zal gericht geadverteerd worden op Facebook en zal het fonds actief vertegenwoordigd zijn op de verenigingsmarkt in de gemeente. Ook hopen we de vruchtbare samenwerking met de Zenderstreek te kunnen voortzetten, waarin trouw verslag wordt gedaan van al onze uitreikingen.
Tot slot onderzoekt het bestuur de mogelijkheden om de statuten in 2020 te updaten en toekomstbestendig te maken.

Het is op dit moment onduidelijk wat de effecten van het Coronavirus voor de vermogenspositie van het fonds zullen zijn. Maar dat het een negatieve invloed heeft staat voor ons vast. Het bestuur hoopt en verwacht dat het door haar gevoerde defensieve beleggingsbeleid schadebeperkend zal werken.

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten:
Baten:
Netto beleggingsrendement      773.082
Overige baten                                           –

Lasten:
Donaties                                           48.844
Overige lasten                                 27.109

 

Confidental Infomation