Donatievoorwaarden

1. De initiatiefnemer (de Aanvrager) kan de aanvraag (de Aanvraag) voor een donatie (de Donatie) uitsluitend indienen via het op de website van het IJF ter beschikking gestelde aanvraagformulier (het Aanvraagformulier).

2. Bij het Aanvraagformulier dienen:
– de meest recente jaarrekening (balans en resultatenrekening) van de Aanvrager, en
– een begroting van de investering(en) in materiele zaken (gebruiksgoederen, geen
verbruiksgoederen) (de Investering) die nodig zijn voor het starten of voortzetten van de
activiteit van de Aanvrager (de Activiteit)
als bijlagen te worden bijgevoegd.

3. De Donatie dient uitsluitend te worden besteed aan/ten behoeve van de in de Aanvraag vermelde Investering en Activiteit.

4. Indien de Aanvraag wordt gehonoreerd wordt op basis daarvan een voorlopige Donatie (Voorlopige Donatie) toegekend. De Voorlopige Donatie heeft een indicatief karakter. De Donatie wordt definitief vastgesteld (de Definitieve Donatie) nadat de Investering is gedaan en/of Activiteit is gestart en nadat het bestuur van het IJF (het Bestuur) heeft vastgesteld dat aan alle donatievoorwaarden is voldaan.

5. De Donatie wordt in beginsel betaald nadat de Definitieve Donatie is vastgesteld.

6. Met de toekenning van de voorlopige Donatie besluit het Bestuur tegelijkertijd tot de toekenning van een voorschot op de Voorlopige Donatie (het Voorschot), dat op verzoek van de Aanvrager kan worden uitbetaald voordat de Activiteit is gestart en de Definitieve Donatie is vastgesteld.

7. De Aanvrager is verplicht om, in overleg met het Bestuur:
a. mee te werken aan alle activiteiten waarbij de Donatie en/of het IJF in de publiciteit wordt gebracht;
b. het IJF als donateur te noemen bij publiciteit rond de Investering en/of Activiteit;
c. bij de presentatie van de Investering en/of Activiteit de betrokkenheid van het IJF kenbaar te maken en het IJF de gelegenheid te geven haar betrokkenheid kenbaar te maken;
d. het Bestuur en de Raad van Advies van het IJF (de RvA) als gast uit te nodigen om bij (de presentatie van) de Investering en/of Activiteit aanwezig te zijn;

8. Uiterlijk 8 weken nadat de Investering is gedaan en/of de Activiteit is gestart dan wel heeft plaatsgevonden, verstrekt de Aanvrager aan het Bestuur een bewijs dat de Activiteit is gestart dan wel heeft plaatsgevonden alsmede de rekeningen/facturen en de kwitanties voor de Investering waarvoor de Voorlopige Donatie is verstrekt.

9. Nadat het Bestuur de bewijzen, rekeningen en kwitanties heeft ontvangen, zal het Bestuur de Definitieve Donatie vaststellen.

10. Het bedrag van de Definitieve Donatie is in beginsel gelijk aan het bedrag van de Voorlopige Donatie.

11. Het Bestuur is echter gerechtigd het bedrag van de Definitieve Donatie lager vast te stellen dan het bedrag van de Voorlopige Donatie of het bedrag van de Definitieve Donatie vast te stellen op nihil indien:
a. de Aanvrager niet aan de onderhavige donatievoorwaarden of in de Voorlopige Donatie opgenomen aanvullende donatievoorwaarden heeft voldaan; of
b. de Investering en/of de Activiteit niet overeenkomstig de Aanvraag is uitgevoerd; of
c. uit de rekeningen blijkt dat het daadwerkelijk benodigde bedrag voor de Investering lager is dan het bedrag dat in de Voorlopige Donatie is vastgesteld.

12. Indien uit de rekeningen en kwitanties blijkt dat het daadwerkelijk benodigde bedrag van de Investering hoger is dan het bedrag dat in de Voorlopige Donatie is vastgesteld zal dat geen aanleiding zijn om het bedrag van de Definitieve Donatie te verhogen.

13. Indien het Bestuur de voorlopige beslissing neemt om de Definitieve Donatie vast te stellen op een lager bedrag dan de Voorlopige Donatie of op nihil, is de Aanvrager gerechtigd om, binnen 14 dagen nadat deze voorlopige beslissing schriftelijk aan de Aanvrager is medegedeeld, schriftelijk op deze voorlopige beslissing te reageren. Het Bestuur kan in dat geval, zonder daartoe te zijn verplicht, de Aanvrager uitnodigen om zijn standpunt mondeling toe te lichten.

14. Het Bestuur maakt het bedrag van de Definitieve Donatie, verminderd met een eventueel verstrekt Voorschot, over op het bankrekeningnummer dat staat vermeld op het Aanvraagformulier.

15. De Aanvrager is verplicht om op eerste verzoek van het Bestuur een eventueel Voorschot, voor zover dit meer bedraagt dan de Definitieve Donatie, terug te betalen aan het IJF.

16. Definitieve beslissingen van het Bestuur staan onherroepelijk vast en worden door de Aanvrager gerespecteerd. Over een definitieve beslissing van het Bestuur kan niet worden gecorrespondeerd.

17. Door indiening van de Aanvraag stemt de Aanvrager onvoorwaardelijk in met de onderhavige donatievoorwaarden en met alle aanvullende voorwaarden die het IJF aan een Voorlopige Donatie en/of een Voorschot en/of een Definitieve Donatie verbindt.