Maakt mijn aanvraag een kans?

Onderstaand treft u een checklist aan. Op basis van deze checklist kunt u een inschatting maken van de kans van slagen van een donatieaanvraag.

Is de Aanvrager een natuurlijke persoon of een privaatrechtelijke rechtspersoon (zoals een vereniging of een stichting)? Als het antwoord ‘Nee’ is, wordt uw Aanvraag afgewezen.
Het IJF verstrekt alleen donaties aan particuliere initiatieven en activiteiten.
Het IJF verstrekt geen Donaties aan publiekrechtelijke rechtspersonen c.q. overheidsinstellingen.

Heeft het initiatief/de activiteit een winstoogmerk of is het commercieel van aard? Zo ja, dan wordt uw Aanvraag afgewezen.
Van een winstoogmerk is sprake als met het initiatief/de activiteit direct of indirect een positief financieel resultaat wordt nagestreefd of daarmee de activiteiten van een commerciële onderneming worden bevorderd.
Het IJF verstrekt geen subsidies om mensen of ondernemingen financieel te bevoordelen. Ondernemingen worden niet alleen door BV-s en NV-s gevoerd. Ook andere rechtspersonen (zoals stichtingen en verenigingen) kunnen een onderneming voeren. Het is de bedoeling dat de Donatie volledig ten goede komt aan het initiatief/de activiteit. Indien de kosten waarvoor de Donatie wordt aangevraagd, worden ‘terugverdiend’ kan het initiatief/de activiteit ook zonder de Donatie van de grond komen en dient de Aanvrager deze aanloopkosten zelf voor te (laten) financieren.

Is de Donatie bestemd voor de aanschaf van gebruiksgoederen ten behoeve van het initiatief/de activiteit? Als het antwoord ‘Nee’ is, bestaat de kans dat uw Aanvraag wordt afgewezen.
Het IJF verstrekt in beginsel alleen Donaties voor de aanschaf van gebruiksgoederen (Object). De aanschaf van een Object waarborgt het structurele karakter van de versterking van de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein. Een Donatie wordt daarom dus niet verstrekt voor verbruiksgoederen of het betalen van kosten.

Is de donatie bestemd voor iets anders dan de aanschaf van een Object?
Als u de Donatie niet aanvraagt voor de aanschaf van een Object, zult u bij uw Aanvraag aannemelijk moeten maken waarom de versterking van de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein structureel van aard is.
De uiteindelijke beoordeling of dat het geval is, is arbitrair. Het IJF heeft daarin het laatste woord.

Is de investering nodig om het initiatief van de grond te krijgen, voort te zetten of te verbeteren?
Als de investering geen toegevoegde waarde heeft voor het starten, voortzetten of verbeteren van het initatief of de activiteit, heeft de Donatie geen zin en wordt de Aanvraag afgewezen

Zijn er voldoende vrije geldmiddelen beschikbaar om het initiatief/de activiteit volledig zelf te financieren? Zo ja, dan wordt uw Aanvraag afgewezen.
Vrije geldmiddelen zijn de kas en banktegoeden van de Aanvrager die niet zijn bestemd zijn voor de normale exploitatie. De Aanvrager heeft dit geld dus ‘over’ om te gebruiken voor het initiatief/de activiteit.
Het IJF verstrekt alleen Donaties als u te weinig geld hebt om het Object zelf volledig te kunnen betalen. Het geld dat in de kas zit en op de bank staat voor de normale exploitatie wordt door het IJF niet meegeteld. Als u met de vrije geldmiddelen maar een gedeelte van het Object kunt betalen, maakt de Aanvraag voor het ontbrekende gedeelte uiteraard wél een kans.

Valt het initiatief/de activiteit onder de wettelijke en/of financiële verantwoordelijkheid van de overheid?
Zo ja, dan wordt uw Aanvraag afgewezen.
Het IJF verstrekt alleen Donaties aan particuliere initiatieven/activiteiten waarvoor het benodigde geld ontbreekt. Indien er sprake is van een (wettelijke) overheidstaak of -activiteit wordt per definitie niet aan deze voorwaarde voldaan.

Is de Donatie bestemd voor een initiatief/activiteit van een ander dan de Aanvrager? Zo ja, dan wordt uw Aanvraag afgewezen.
Het IJF is zelf een goede doelenfonds en verstrekt geen Donaties aan andere (goede doelen) instellingen. Een Donatie is uitsluitend bedoeld voor het initiatief/de activiteit van de Aanvrager.
Het is dus ook niet de bedoeling dat het Object (juridisch- en/of economisch) eigendom wordt van een ander dan de Aanvrager. De Aanvrager mag het Object dus niet verkopen of weggeven.
Als de Aanvrager de eigendom van het Object kan verliezen door natrekking (bijvoorbeeld doordat het Object onroerend is en de Aanvrager geen eigenaar van de grond is waarop het Object wordt geplaatst) moet de Aanvrager van de grondeigenaar een opstalrecht vragen dat die natrekking voorkomt. Als de grondeigenaar de overheid is, volstaat een simpele verklaring van de overheid dat zij het eigendomsrecht van de aanvrager respecteert.
Als de Aanvrager het Object in het kader van haar initiatief/activiteit ter beschikking stelt aan derden ten behoeve van hun initiatieven/activiteiten en zij daarmee de werkelijke gebruikers en belanghebbenden van het Object zijn, dienen deze derden lid te zijn van de Aanvrager zodat het juridisch- en economisch belang bij het Object met elkaar verbonden blijft. In dat geval kan de Aanvrager dus uitsluitend een vereniging zijn.

Heeft het initiatief/de activiteit en de Donatie tot gevolg dat de maatschappelijke samenhang en/of omgevingskwaliteit van IJsselstein wordt behouden of verbeterd? Als het antwoord ‘Nee’ is, wordt uw Aanvraag afgewezen.
Indien u de Aanvraag indient zult u deze vraag voor uzelf positief hebben beantwoord. Het is aan te raden om in een bijlage bij het Aanvraagformulier te onderbouwen waarom u dat vindt.
De uiteindelijke beoordeling of dat het geval is, is arbitrair. Het IJF heeft daarin het laatste woord.

Is het initiatief/de activiteit gericht op de IJsselsteinse samenleving en/of komen de effecten daarvan grotendeels ten goede aan de IJsselsteinse samenleving? Als het antwoord ‘Nee’ is, wordt uw Aanvraag afgewezen.
Indien u de aanvraag indient zult u deze vraag voor uzelf positief hebben beantwoord. Het is aan te raden om in een bijlage bij het Aanvraagformulier te onderbouwen waarom u dat vindt.
De uiteindelijke beoordeling of dat het geval is, is arbitrair. Het IJF heeft daarin het laatste woord.