ANBI Kwalificatie Belastingdienst

Stichting IJsselsteinFonds (verder te noemen: het IJF) heeft aangegeven te voldoen aan de ANBI voorwaarden. De aanwijzing als ANBI is ingegaan op 1 januari 2008. De rechtsgeldigheid van ANBI-beschikkingen is van rechtswege verlengd door de wetswijzigingen vanaf 1 januari 2010.

Op 6 april 2016 heeft de Belastingdienst een rapport uitgebracht over haar onderzoek van de ANBI-status van het IJsselsteinFonds. Het onderzoek had als doel vast te stellen of het IJF terecht als ANBI is aangemerkt en deze status kan worden voortgezet.

Kern van de regelgeving is dat zowel uit de doelstelling als uit de feitelijke werkzaamheden moet blijken, dat een instelling geheel of nagenoeg geheel (voor minstens 90%) en bovendien primair en rechtstreeks het algemeen nut beoogt. Het onderzoek richt zich op de doelstelling(en), de aard en omvang van de feitelijke activiteiten en het vermogen evenals de bestedingen volgens de doelstelling(en). Daarnaast is getoetst of en in hoeverre de organisatie voldoet aan de overige voorwaarden en bepalingen.

De conclusie van het rapport is dat de Belastingdienst is gebleken dat het IJF voldoet aan de voorwaarden.

Confidental Infomation