Criteria donaties

Doelstelling IJsselsteinFonds (IJF)
Het IJF heeft ten doel het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap. Het IJF zal een kapitaal in stand houden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen.

Uitwerking doelstelling in toewijzingscriteria
De doelstelling van het IJF is uitgewerkt in de onderstaande criteria waaraan de aanvragen voor en de besluiten tot het verlenen van financiële ondersteuning door het IJF moeten voldoen (de Criteria).

Criteria

1. Personen en instellingen
Personen en instellingen die een Donatie kunnen aanvragen (de Aanvrager) zijn:
a.  natuurlijke personen;
b.  privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstoogmerk (vereniging, stichting).

2. Het stimuleren en financieel ondersteunen
Het IJF bereikt haar doelstelling in beginsel door het verstrekken van financiële bijdragen (Donaties).
Donaties worden in beginsel verstrekt voor investeringen in materiele zaken (gebruiksgoederen, geen verbruiksgoederen) die nodig zijn voor het starten of voortzetten van het initiatief/de activiteit van de Aanvrager (het Object).
Het IJF kan dit oogmerk ook op andere manieren stimuleren, bijvoorbeeld door het nemen van (bestuurlijke) initiatieven.

3. Initiatieven en activiteiten
De initiatieven en activiteiten:
a.  moeten bijdragen aan de maatschappelijke samenhang in brede zin en/of de omgevingskwaliteit van de IJsselsteinse gemeenschap;
b.  kunnen zowel bestaand als nieuw zijn;
c.  zijn geen ondernemingsactiviteiten en hebben (dus) geen winstoogmerk;
d.  vallen niet onder de wettelijke en/of financiële verantwoordelijkheid van de overheid.

4. Met als oogmerk
aDe Aanvrager heeft onvoldoende vrije geldmiddelen beschikbaar om het Object volledig zelf te financieren (vrije geldmiddelen: geldmiddelen die niet bestemd zijn voor de normale exploitatie van de Aanvrager);
b. De investering is nodig om het initiatief/de activiteit van de grond te laten komen, voort te zetten of te verbeteren.
c. De Donatie is niet bestemd voor het subsidiëren dan wel financieren van initiatieven en/of activiteiten en/of Objecten van derden.
d.   De Aanvrager mag de eigendom van het Object niet overdragen aan derden of door natrekking verliezen. In dat laatste geval dient de Aanvrager ter voorkoming daarvan vooraf een opstalrecht (of indien de overheid grondeigenaar is: een verklaring van eigendom) hebben verkregen.
e.  Indien de Aanvrager het Object in het kader van haar initiatief/activiteit ter beschikking stelt aan derden (natuurlijke- of rechtspersonen) ten behoeve van het initiatief/de activiteit van die derden, dient de Aanvrager een vereniging te zijn waarvan deze derden lid zijn.

5. De maatschappelijke samenhang in brede zin
a.  Onder maatschappelijke samenhang in brede zin wordt verstaan: de betrokkenheid van de inwoners van IJsselstein met de IJsselsteinse samenleving en met elkaar.
b.  De Aanvrager moet aannemelijk maken dat de maatschappelijke samenhang door het initiatief/de activiteit en het Object wordt behouden of verbeterd.

6. En/of de omgevingskwaliteit
a.  Onder omgevingskwaliteit wordt verstaan:
– de aankleding/inrichting van de openbare ruimte;
en/of
– natuur- of cultuurhistorische waarden.
b.  De Aanvrager moet aannemelijk maken dat de de omgevingskwaliteit door het initiatief/de activiteit en het Object wordt behouden of verbeterd.

7. Van de IJsselsteinse gemeenschap
Het initiatief/de activiteit en het Object is gericht op en komt (grotendeels) ten goede aan de IJsselsteinse samenleving c.q. de inwoners van IJsselstein.

8. Het structureel versterken van
Indien een Donatie wordt aangevraagd voor iets anders dan een Object, moet de Aanvrager ook aannemelijk maken dat de Donatie ertoe leidt dat de maatschappelijke samenhang en/of de omgevingskwaliteit structureel wordt behouden of verbeterd.

Besluitvorming
Indien het bestuur van het IJF, gehoord het advies van de Raad van Advies van het IJF, van oordeel is dat aan de Criteria is voldaan, kan het bestuur van het IJF de aanvraag honoreren. Het bestuur van het IJF is daartoe echter niet verplicht. Met andere woorden: de Aanvrager heeft nimmer recht op toekenning van een Donatie. Zo kan het bestuur van het IJF ook een lager Donatie-bedrag toekennen dan is aangevraagd. Ook kan het bestuur van het IJF om haar moverende redenen een aanvraag afwijzen, bijvoorbeeld omdat er al eerder een Donatie aan de Aanvrager is toegekend.

Aldus op 17 februari 2020 vastgesteld door het bestuur van het IJF.