Statuten

Naam en Zetel

Artikel 1

 • De stichting draagt de naam: Stichting IJsselsteinFonds.
 • Zij heeft haar zetel in de gemeente Ijsselstein.

Doel

Artikel 2

 1. De stichting heeft ten doel:
  • het stimuleren en financieel ondersteunen van initiatieven en activiteiten, met als oogmerk het structureel versterken van de maatschappelijke samenhang in brede zin en de omgevingskwaliteit van de Ijsselsteinse gemeenschap;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting zal een kapitaal instandhouden teneinde met de opbrengsten daarvan uitkeringen te doen aan personen en instellingen die daarvoor in aanmerking komen. Het in stand te houden kapitaal dient gelijk te zijn aan het totale nominale bedrag dat de stichting ontvangt van de Stichting CAI-Ijsselstein. De stichting zal het kapitaal kunnen beleggen onder voorwaarde dat deze belegging met beperkt risico is. Jaarlijks dient een zodanig bedrag aan het kapitaal toe te worden gevoegd dat de waarde van het kapitaal constant blijft.
  Indien de beleggingsresultaten negatief zouden zijn, waardoor de jaarlijkse toevoeging geheel of gedeeltelijk onmogelijk blijkt of zelfs het in stand te houden kapitaal afneemt, zal de stichting zich inspannen om in de daarop volgende jaren aan het kapitaal toe te voegen een zodanig bedrag dat het oorspronkelijke kapitaal wordt hersteld dan wel aan het kapitaal toe te voegen het deel dat in enig voorafgaand jaar bij gebrek aan opbrengsten niet aan het kapitaal kon worden toegevoegd.

 

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen

Artikel 3

 1. Het Bestuur van de stichting bestaat uit een door het Bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie Bestuurders. Van de Bestuurders dienen ten minste drie in Ijsselstein woonachtig te zijn dan wel in economisch opzicht aan Ijsselstein te zijn gebonden.
 2. De Bestuurders worden benoemd en geschorst door het Bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
 3. De Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 4. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden.
 5. Het Bestuur kan besluiten tot het uitkeren van een onkostenvergoeding, mits deze niet bovenmatig is.

 

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

 1. Het Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het Bestuur beslist onder meer jaarlijks over de bestemming van de opbrengsten van het kapitaal.
 2. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde Bestuurders.
 3. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde Bestuurders.
 4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

 

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

 1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
 2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het Bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten en het jaarverslag, die via de geëigende kanalen worden gepubliceerd.
 3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de Bestuurders daartoe de oproeping doet.
 4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
 5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is door de vice-voorzitter. Is ook deze afwezig, dan voorzien de aanwezige Bestuurders in de leiding van de vergadering.
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
 8. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde Bestuurders en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.

 

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

 1. Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een Bestuurder kan zich in een vergadering door een andere Bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een Bestuurder kan daarbij slechts voor één andere Bestuurder als gevolmachtigde optreden.
 2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. Is ook in deze tweede vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een derde vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vier en niet later dan vijf weken na de tweede vergadering. In deze derde vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de derde vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders.
 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 4. Het Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
 5. Iedere Bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden Bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer Bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

 

Bestuur: defungeren

Artikel 7
Een Bestuurder defungeert:

 1. door zijn overlijden of indien de Bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
 2. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 3. door zijn aftreden;
 4. door ontslag door de gezamenlijke overige Bestuurders;
 5. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

 

Vertegenwoordiging

Artikel 8

 1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting.
 2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders.
 3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
 4. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer Bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Raad van Advies, taak en bevoegdheden

Artikel 9

 1. Het Bestuur kan een Raad van Advies instellen, bestaande uit minimaal vijf adviseurs/natuurlijke personen.
 2. De adviseurs worden benoemd voor onbepaalde tijd.
 3. De leden van de Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het Bestuur.
 4. Het Bestuur kan besluiten tot opheffing van de Raad van Advies.
 5. De Raad van Advies wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan.
 6. In vacatures wordt door het Bestuur zo spoedig mogelijk voorzien, na overleg met de Raad van Advies.
 7. Leden van de Raad van Advies kunnen geen deel uitmaken van het Bestuur.
 8. De Raad van Advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het Bestuur betreffende de toe te kennen uitkeringen. Het Bestuur is op geen enkele wijze gehouden of gebonden aan het advies van de Raad van Toezicht.
 9. Het Bestuur kan aan de Raad van Advies taken en bevoegdheden toekennen middels een door het Bestuur vast te stellen Reglement.
 10. Dit Reglement mag niet in strijd zijn met de statuten.

 

Gemeenschappelijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Advies

Artikel 10

 1. Ten minste twee maal per jaar komen het Bestuur en de Raad van advies in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
 2. De oproep voor de vergadering wordt gedaan door het Bestuur.
 3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur. Indien deze afwezig is door de vice-voorzitter van het Bestuur; is ook deze afwezig, dan voorzien de aanwezige Bestuurders in de leiding van de vergadering.

 

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
 3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het Bestuur aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
 4. Het Bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
 5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

 

Reglement

Artikel 12

 1. Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het Bestuur (nadere) regeling behoeven.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het Bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

 

Statutenwijziging

Artikel 13

 1. Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De Bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

 1. Het Bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
 2. Op het besluit van het Bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
  • Indien het Bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In alle gevallen van ontbinding moet de bestemming in overeenstemming zijn met de doelstelling van de stichting, zodat een batig liquidatiesaldo uitsluitend kan worden aangewend overeenkomstig de doelstelling.
  • Indien binnen het Bestuur geschillen ontstaan met betrekking tot de bestemming zoals genoemd in artikel 14 lid 3A, dan zullen deze worden beslecht overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 3. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de Bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
 4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

 

Slotbepalingen

Artikel 13

 1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.
 2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.
 3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december tweeduizendzes.

 

Slotverklaring

Ten slotte verklaarden de comparanten dat bij deze oprichting:

 • het Bestuur bestaat uit drie Bestuurders;
 • voor de eerste maal zijn Bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie:
  1. de heer Cornelis Jacobus Johannes Van Ee, geboren te Jutphaas op een mei negentienhonderd vier en vijftig, voornoemd: voorzitter,
  2. de heer Hendrikus Carolus Gerardus Marie Kusters, geboren te Sittard op een en dertig maart negentienhonderd zes en vijftig, voornoemd: vice-voorzitter/secretaris
  3. de heer Nicolaas Albertus Van Dam, geboren te Utrecht op twintig mei negentienhonderd zes en veertig, voornoemd,: penningmeester

Recente Donaties

Een overzicht van recente donaties uitgegeven door het IJsselsteinFonds.

Confidental Infomation